Polityka prywatności

Polityka prywatności Agencji Mega Podróże

Szanowni Użytkownicy strony www.megapodroze.com zwanej dalej Stroną www

Z uwagi na poszanowanie Państwa prywatności dokładamy wszelkich starań aby Państwa dane osobowe były gromadzone i przechowywane w możliwie najbezpieczniejszy sposób.

 

1. Przetwarzanie danych osobowych

 

1.1 Administratorem danych osobowych oraz podmiotem przetwarzającym te dane jest Agencja Mega Podróże określana dalej jako „Administrator”.

 

1.2 Dane osobowe użytkowników Serwisu (określanych dalej jako „Użytkownicy” lub „Użytkownik”) przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (określanym dalej jako „Rozporządzenie”), które stosuje się od dnia 25 maja 2018 r.

 

1.3 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, odpowiedzialnego za zapewnienie przestrzegania, w ramach działalności Administratora, przepisów o ochronie danych osobowych. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni obecnie Marian Kryk (adres kontaktowy: amkryk@wp.pl). Inspektor Ochrony Danych Osobowych został zarejestrowany przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

1.4 Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora jest świadoma, dobrowolna i wyraźna zgoda Użytkowników lub wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie niezbędnym do wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych z Użytkownikiem lub do podjęcia, na żądanie Użytkownika, działań mających doprowadzić do zawarcia takiej umowy. Żądaniem Użytkownika podjęcia przez Administratora działań mających doprowadzić do zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych jest w szczególności dokonanie przez Użytkownika rezerwacji imprezy turystycznej na Stronie www, poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zawierającego dane osobowe Użytkownika.

 

1.5 Skorzystanie z usług oferowanych na Stronie www wymaga zindywidualizowania osób, dla których usługi te mają być świadczone. Dlatego też, podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym skorzystania z usług dostępnych na Stronie www, w szczególności dokonania rezerwacji imprezy turystycznej (zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych). Konsekwencją niepodania wymaganych przez Administratora danych osobowych jest brak możliwości skorzystania przez Użytkowników z usług dostępnych na Stronie www.

 

1.6 Dane podawane przez Użytkowników są zbierane i wykorzystywane przez Administratora w celu:

 

a/ wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych oraz przedsięwzięcia czynności mających doprowadzić do zawarcia takiej umowy z Użytkownikiem,

b/ marketingu usług własnych Administratora, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę,

c/ kontaktu z Użytkownikiem, w tym także po wykonaniu umowy o świadczenie usług turystycznych, w szczególności w ramach postępowania reklamacyjnego.

 

1.7 Użytkownicy zachowują anonimowość do momentu podania swoich danych osobowych w procesie rezerwacji imprezy turystycznej na Stronie www lub w toku korzystania z innej usługi dostępnej na Stronie www

 

1.8 Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawnione przez Administratora podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania tych usług. Podmioty te są zobowiązane do zachowania w poufności przekazanych im danych osobowych Użytkowników na podstawie umowy z Administratorem lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Ponadto, dane osobowe Użytkowników mogą być ujawnione przez Administratora organom państwowym, na podstawie i w granicach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

 

1.9 Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres maksymalnie 6 lat w celach związanych z realizacją umowy lub do odwołania zgody w celach związanych z marketingiem własnych produktów i usług.

 

 

2. Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych

 

2.1 Każdy Użytkownik ma prawo do:

 

a) żądania od Administratora dostępu do dotyczących go danych osobowych, w tym do uzyskania od Administratora kopii jego danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Kopia taka będzie przekazana przy pomocy poczty elektronicznej, chyba że Użytkownik wyraźnie zażąda przekazania jej w inny sposób;

 

b) żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, w zakresie w jakim są one nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w szczególności poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, jeżeli uzupełnienie takie nie pozostaje w sprzeczności z celem przetwarzania danych osobowych;

 

c) żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 17 Rozporządzenia;

 

d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących do danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 18 Rozporządzenia;

 

e) przenoszenia swoich danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 20 Rozporządzenia;

 

f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody następuje poprzez wysłanie żądania na adres amkryk@wp.pl

 

g) wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Osobowych.

 

2.2 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 

2.2.1 W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na innej podstawie niż: zgoda Użytkownika, konieczność wykonania umowy z Użytkownikiem lub podjęcia działań poprzedzających jej zawarcie, konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub konieczność ochrona żywotnych interesów Użytkownika albo innej osoby fizycznej, Użytkownik może, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Administratorowi nie wolno przetwarzać danych osobowych Użytkownika objętych sprzeciwem, chyba że wykaże on potrzebę przetwarzania tych danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo innych ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika. Niezależnie od powyższego, jeżeli celem przetwarzania danych osobowych jest marketing bezpośredni usług własnych Administratora, Użytkownik ma prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.

 

3. Kontakt

 

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności, prosimy kontaktować się za pośrednictwem Strony www, używając zakładki „Kontakt”.